Friday, 10 June 2011

Soalan Lazim - PERKESO

1S) Siapakah yang dikategorikan sebagai pekerja di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969?
J)Pekerja yang dimaksudkan adalah seorang yang diambil bekerja dengan bergaji di bawah satu kontrak perkhidmatan atau kontrak perantisan dengan seorang majikan, sama ada kontrak itu nyata atau disifatkan ada atau dengan lisan atau dengan bertulis, dalam atau berhubung dengan kerja sesuatu perusahaan yang diliputi di bawah Akta.
2S)
Adakah pekerja sementara/pekerja tidak tetap wajib dilindungi oleh PERKESO?
J)Pekerja sementara atau tidak tetap adalah wajib didaftarkan dengan PERKESO.
3S)
Perlukah majikan memaklumkan kepada PERKESO bagi pekerja yang berhenti?
J)Majikan perlu mengisi tarikh pekerja berhenti di dalam borang 8A dan membuat tanda X di ruang-ruang Borang 8A.
 4S) 
Apakah had umur pekerja untuk mencarum?
J)
Semua pekerja yang layak perlu didaftar tanpa mengira berapakah umur mereka. Untuk pekerja yang berumur 55 tahun ke bawah, majikan perlu membayar caruman jenis pertama dan apabila berumur mencapai umur 55 tahun genap, majikan hanya perlu membayar caruman jenis kedua sahaja. Pekerja yang berumur lebih 50 tahun semasa pertama kali masuk kerja di perusahaan yang layak di bawah Akta dan belum pernah mencarum, perlu membayar caruman jenis kedua.
5S)
Adakah penalti dikenakan kepada majikan yang tidak mendaftar/mencarum?
J)Majikan boleh didakwa dan dikenakan tindakan denda sehingga RM10,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali.
6S)
Bagaimanakah menentukan kadar caruman dan cara membayar caruman PERKESO?
J)Kadar caruman pekerja adalah berdasarkan kepada gaji pekerja iaitu termasuk upah, kerja lebih masa, komisen dan caj perkhidmatan, bayaran cuti tahun, sakit, bersalin, rehat, kelepasan am, elaun insentif, elaun shif makan, sara hidup, perumahan dan sebagainya. Semua pembayaran sama ada mengikut jam, harian, mingguan, bulanan, hasil kerja adalah dianggap gaji. Kadar caruman bulanan bagi syer majikan dan syer pekerja adalah seperti ditunjukkan pada Jadual Caruman berdasarkan 34 kategori gaji.
7S)
Di manakah pembayaran caruman boleh dilakukan?
J)Bayaran caruman boleh dilakukan di bank-bank yang telah dilantik seperti Maybank, CIMB, Public Bank, RHB, Pejabat-pejabat Pos (bagi Sabah & Sarawak) dan bank-bank yang dikhaskan bagi kawasan tertentu.
 8S) 
Bagaimanakah perkiraan caruman PERKESO dibuat sekiranya pekerja berhenti pada pertengahan bulan?
J)Majikan hanya perlu membuat pembayaran caruman berdasarkan kepada jumlah gaji pekerja yang dibayar kepada pekerja untuk bulan itu. Contohnya sekiranya pembayaran gaji dilakukan sehingga 15 hb, caruman tersebut juga berdasarkan gaji bagi 15 hari bekerja sahaja.
9S)
Kenapakah Faedah Caruman Lewat Bayar (FCLB) dikenakan kepada majikan?
J)Majikan adalah berliabiliti untuk membayar caruman bulanan tidak lewat dari hari terakhir bulan berikutnya. Contohnya caruman bulan Januari hendaklah dibayar selewat-lewatnya pada 28 Februari. FCLB dikenakan kerana lewat membayar caruman dan kadarnya ialah sebanyak 6 peratus setahun bagi setiap satu hari caruman lambat dibayar. Sekiranya, faedah dikira adalah kurang dari RM5, faedah sebanyak RM5 sebulan adalah dikenakan.
10S)Bagaimanakah cara untuk membayar FCLB?
J)FCLB boleh dibayar di Bank RHB dan Public Bank sahaja dengan mengemukakan notis surat FCLB kepada bank untuk dicop tarikh terima dan nyatakan nombor akaun PERKESO untuk pembayaran. Majikan tidak perlu mengisi slip bank. Pembayaran cek bagi setiap satu bulan FCLB hendaklah diasingkan.
11S)Bagaimanakah melaporkan kemalangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan?
J)Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO dengan mengisi Laporan Kemalangan (Borang 21) dan kemukakan bersama Borang Tuntutan (Borang 10), kad perakam waktu atau rekod kedatangan, sijil cuti sakit dan salinan kad pengenalan kepada Pejabat PERKESO berkenaan untuk kemalangan semasa di tempat kerja. Jikalau kemalangan berlaku semasa ke tempat kerja atau balik kerja, perlu disertakan laporan polis dan peta lakar yang menunjukkan arah perjalanan yang dilalui pekerja semasa kemalangan.
12S)Adakah PERKESO tanggung kos rawatan perubatan ? Di manakah boleh perolehi rawatan?
J)Seseorang pekerja yang ditimpa kemalangan berkaitan pekerjaan, perjalanan atau menghidap penyakit khidmat layak menerima rawatan perubatan percuma di klinik panel PERKESO atau klinik/hospital kerajaan. Pekerja dikehendaki membawa Borang Laporan Kemalangan (Borang 21) atau Borang Laporan Penyakit Khidmat (Borang PKS 68 atau PKS 69) atau surat pengenalan daripada majikan semasa mendapatkan rawatan.
13S)Dalam keadaan manakah Elaun Layanan Sentiasa dibayar?
J)Elaun ini dibayar kepada pekerja yang mengalami hilangupaya langsung yang kekal iaitu hilangupaya mencari nafkah 100% atau menghidap keilatan dan disahkan sentiasa memerlukan layanan dari orang lain oleh Jemaah Doktor atau Jemaah Doktor Rayuan. Kadar elaun ialah 40% daripada kadar faedah hilangupaya langsung yang kekal tertakluk kepada bayaran maksimum sebanyak RM500 sebulan. Bayaran dibuat terus kepada penerima faedah.
9S)Kenapakah Faedah Caruman Lewat Bayar (FCLB) dikenakan kepada majikan?
J)Majikan adalah berliabiliti untuk membayar caruman bulanan tidak lewat dari hari terakhir bulan berikutnya. Contohnya caruman bulan Januari hendaklah dibayar selewat-lewatnya pada 28 Februari. FCLB dikenakan kerana lewat membayar caruman dan kadarnya ialah sebanyak 6 peratus setahun bagi setiap satu hari caruman lambat dibayar. Sekiranya, faedah dikira adalah kurang dari RM5, faedah sebanyak RM5 sebulan adalah dikenakan.
10S)Bagaimanakah cara untuk membayar FCLB?
J)FCLB boleh dibayar di Bank RHB dan Public Bank sahaja dengan mengemukakan notis surat FCLB kepada bank untuk dicop tarikh terima dan nyatakan nombor akaun PERKESO untuk pembayaran. Majikan tidak perlu mengisi slip bank. Pembayaran cek bagi setiap satu bulan FCLB hendaklah diasingkan.
11S)Bagaimanakah melaporkan kemalangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan?
J)Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO dengan mengisi Laporan Kemalangan (Borang 21) dan kemukakan bersama Borang Tuntutan (Borang 10), kad perakam waktu atau rekod kedatangan, sijil cuti sakit dan salinan kad pengenalan kepada Pejabat PERKESO berkenaan untuk kemalangan semasa di tempat kerja. Jikalau kemalangan berlaku semasa ke tempat kerja atau balik kerja, perlu disertakan laporan polis dan peta lakar yang menunjukkan arah perjalanan yang dilalui pekerja semasa kemalangan.
12S)Adakah PERKESO tanggung kos rawatan perubatan ? Di manakah boleh perolehi rawatan?
J)Seseorang pekerja yang ditimpa kemalangan berkaitan pekerjaan, perjalanan atau menghidap penyakit khidmat layak menerima rawatan perubatan percuma di klinik panel PERKESO atau klinik/hospital kerajaan. Pekerja dikehendaki membawa Borang Laporan Kemalangan (Borang 21) atau Borang Laporan Penyakit Khidmat (Borang PKS 68 atau PKS 69) atau surat pengenalan daripada majikan semasa mendapatkan rawatan.
13S)Dalam keadaan manakah Elaun Layanan Sentiasa dibayar?
J)Elaun ini dibayar kepada pekerja yang mengalami hilangupaya langsung yang kekal iaitu hilangupaya mencari nafkah 100% atau menghidap keilatan dan disahkan sentiasa memerlukan layanan dari orang lain oleh Jemaah Doktor atau Jemaah Doktor Rayuan. Kadar elaun ialah 40% daripada kadar faedah hilangupaya langsung yang kekal tertakluk kepada bayaran maksimum sebanyak RM500 sebulan. Bayaran dibuat terus kepada penerima faedah.

LESEN PENGGAJIAN PEKERJA BUKAN PEMASTAUTIN

Pengenalan
  Penggajian para pekerja bukan pemastautin di Sabah adalah tertaluk kepada peruntukan di bawah seksyen 118, Ordinan Buruh (Sabah Bab. 67) Para majikan di negeri ini adalah dikehendaki untuk memohon bagi medapatkan Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin daripada Pengarah Tenaga Kerja Sabah sepertimana yang terkandung di dalam petikan seksyen berikut:
"Section 118, No person shall knowingly employ any immigrant worker unless he has obtained a licence from the Director to do so in such form and subject to such conditions as may be prescribed.."
Kesesuaian seseorang majikan merupakan kriteria utama yang perlu dikenalpasti dalam mempertimbangkan dan meluluskan permohonan Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin.
   
(2) Ciri-Ciri Seseorang Majikan Yang Sesuai
 a.Operasi perniagaan yang diceburi oleh pemohon (majikan) hendaklah sah disisi undang-undang negara dan mempunyai latarbelakang kewangan yang kukuh;
 b.Pemohon (majikan) berkenaan tidak ada melakukan sebarang kesalahan yang bersabit daripada perlanggaran ke atas mana-mana peruntukan undang-undang buruh serta perundangan-perundangan lain yang berkaitan;
 c.Pemohon (majikan) berkenaan hendaklah melindungi semua pekerja bukan pemastautin dalam penggajiannya di bawah Skim Insurans Pampasan Pekerja sepertimana yang termaktub di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952;
 d.Perkhidmatan para pekerja bukan pemastautin yang akan digaji hendaklah benar-benar diperlukan oleh pemohon (majikan) berkenaan;
 e.Kadar gaji yang ditawarkan kepada para pekerja bukan pemastautin hendaklah sama seperti kadar gaji yang dibayar kepda para pekerja warganegara tempatan.
   
(3) Kategori pekerjaan dan sektor ekonomi yang dibenarkan.
 i.Perkhidmatan Pembantu Rumah.
 ii.Buruh Am Disektor:-
  o Perladangan
o Pertanian
o Penternakan
o Perikanan
o Perkilangan/Pembuatan berorentasikan eksport
o Pembinaaan
   
(4) Kewarganegaraan Pekerja Asing Yang Dibenarkan
  • Warganegara Indonesia
• Warganegara Filipina
   
(5) Tempoh Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin
  Sah bagi tempoh satu (1) tahun sahaja dan lanjutan bagi tempoh setahun ke setahun berikutnya.
   
(6) Kontrak Pekerjaan Untuk Pekerja Bukan Pemastautin
  Setiap pekerja bukan pemastautin yang digaji hendaklah menandatangani kontrak pekerjaan dengan majikannya untuk tempoh satu tahun yang mana boleh dilanjutkan bagi tempoh setahun ke tahun berikutnya.
   
(7) Perlindungan Di Bawah Skim Insuran Yang Diluluskan
  Setiap majikan hendaklah melindungi setiap pekerja bukan pemastautin (kecuali pekerja-pekerja imigran yang digaji sebagai pembantu rumah) di bawah Skim Insurans Pampasan Pekerja di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952.
   
(8) Syarat Tambahan Permohonan Lesen Untuk Menggaji Pembantu Rumah
 a)Umur pembantu rumah mestilah tidak kurang daripada 18 tahun bagi warganegara Indonesia dan tidak kurang 25 tahun bagi warganegara Filipina;
 b) Pemohon mestilah seorang isteri;
 c)Pemohon mestilah mempunyai pendapatan atau gaji terkumpul seperti berikut untuk menggaji:-
  o Warganegara Indonesia : RM1,500.00 sebulan; manakala bagi
o Warganegara Filipina : RM3,000.00 sebulan.
   
(9) Borang-Borang Permohonan Untuk Urusan Permohonan Lesen
 a)Borang JTK/PPA/1/04
  (Untuk Permohonan Baru, Pembaharuan Lesen, Penggajian Pembantu Rumah, Permohonan Bagi Pertukaran Tempat Kerja dan Tambahan Pekerja)
 b)Lampiran JTK/PPA/4/04
  Butir-Butir Pekerja-Pekerja Bukan Pemastautin Yang akan Digaji
 c)Borang JTK/PPA/5 Pin.1/04
  (Untuk Permohonan Bagi Mendapatkan Salinan Lesen Untuk Menggaji Pekerja bukan pemastautin)
 d)Format Kontrak Pekerjaan
   
(10) Penalti-Penalti Di Bawah Perundangan-Perundangan
 a) Buruh Ordinan Buruh (Sabah bab 67) (Seksyen 120)
  Memperuntukkan denda tidak melebihi Rm 10,000.00 atau hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan bagi kesalahan menggaji pekerja bukan pemastautin tanpa mendapatkan Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin
 b)Akta Pampasan Pekerja 1952 (Seksyen 26)
  Memperuntukan denda tidak melebihi Rm 20,000.00 atau hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali atas kegagalan pihak majikan melindungi pekerja asing dalam penggajiannya Di bawah Skim Insuran Pampasan Pekerja Asing Yang Diluluskan di bawah Akta Pampasan Pekerja, 1952.
   
   
(11) Senarai semak permohonan Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin.
 a)Pembantu Rumah
  Permohonan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-
  i) Umur pekerja mestilah tidak kurang daripada 18 tahun bagi pembantu rumah warganegara Indonesia dan tidak kurang 25 tahun bagi Filipina.
ii) Pemohon mestilah seorang isteri;
iii) Pemohon mestilah mempunyai pendapatan terkumpul bagi sebulan seperti berikut:-
      a. Pembantu rumah warganegara Indonesia - Rm 1, 500.00 sebulan.
      b. Pembantu rumah warganegara filipina - Rm 3, 000.00 sebulan.
iv) Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan dalam Borang JTK/PPA/1/04 dan sertakan dokumen-dokumen berikut:-
    • Salinan Kad Pengenalan / Passport Pemohon
    • Salinan slip gaji/borang J Cukai Pendapatan terbaru pemohon (Suami & Isteri) .
    • Salinan sijil perkahwinan pemohon.
 b)Buruh Am - Permohonan Baru atau Tambahan Pekerja
  Permohonan lesen ini tertakluk kepada kelulusan kuota oleh Jawatankuasa Pengendalian Buruh Asing bagi negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.
  (1) Pemohon hendaklah menggunakan borang-borang :-
     • Borang JTK/PPA/1/04
       (Untuk Permohonan Baru, Tambahan Pekerja dan Permohonan Bagi Pertukaran Tempat  Kerja).
     • Lampiran JTK/PPA/4/04
     • Butir-Butir Pekerja-Pekerja Imigran Yang akan Digaji
(2) Setiap permohonan hendaklah disertakan dokumen-dokumen berikut:-
     • Salinan kad Pengenalan / passsport pemohon
     • Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat ( Borang 9, 24 dan 49 )
     • Salinan Lesen Perniagaan ( Bagi Syarikat )
     • Salinan Geran Tanah ( Bagi sektor Pertanian )
     • Salinan Penyata Cukai Pendapatan pemohon terkini
     • Salinan Polisi Insurans Pampasan Pekerja ( bagi permohonan tambahan pekerja )
     • Salinan Lesen untuk menggaji pekerja imigran (bagi permohonan tambahan pekerja )
     • Lesen merekut pekerja (jika ada)
     • Contoh surat perlantikan / kontrak pekerjaan pekerja
(3)  Setiap permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan dalam 5 salinan ke alamat ini:-
       Urusetia,
       Jawatankuasa Pengendalian Buruh Asing,
       Jabatan Imigresen Malaysia,
       Cawangan Sabah,
       Tingkat 4-6, Wisma Dang Bandang,
       Jalan Tengku Abdul Rahman,
       88550 Kota Kinabalu.
 c) Pembaharuan Lesen
  Pemohon hendaklah mengemukakan borang permohonan Borang JTK/PPA/1/04 dan hendaklah menyertakan dokumen-dokumen berikut:-
(1)  Salinan Lesen menggaji pekerja bukan Pemastautin yang lama
(2)  Salinan Polisi Pampasan Pekerja ( Untuk Buruh Am sahaja )
(3)  Salinan Lesen Perniagaan.
(4)  Salinan Contoh Kontrak Pekerjaan
(5)  Salinan Slip Gaji / Penyata Cukai Pendapatan ( Borang J ) terbaru bagi pemohon pembantu rumah.
   
   

Peranan & Fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sabah

Dalam mencapai matlamat jabatan, Jabatan Tenaga Kerja Sabah melaksanakan dua fungsi utama seperti berikut:-

a) Fungsi Pengurusan
b) Fungsi Operasi
            i. Penguatkuasaan Undang-Undang Buruh
            ii. Perkhidmatan Pekerjaan
  

FUNGSI PENGURUSAN
§         Menyelia, mengawasi dan mengawal perjalanan jentera pentadbiran am jabatan;
§         Melatih pegawai dan kakitangan;
§         Menjalankan penyelidikan dan perancangan 


FUNGSI OPERASI
i) Penguatkuasaan Undang-Undang Buruh
 • Melakukan pemeriksaan Statutori ke tempat-tempat pekerjaan untuk menentukan peruntukan-peruntukan undang-undang buruh dipatuhi oleh para majikan dan pekerja.
 • Menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan buruh dan tuntutan pampasan pekerja.
 • Mengawal pengambilan dan penggajian pekerja-pekerja bukan pemastautin melalui pengeluaran Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin.
 • Menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan khas seperti serbuan ke tempat-tempat pekerjaan yang disyaki ada menggaji pekerja-pekerja tanpa izin, bersama dengan jabatan-jabatan atau agensi-agensi penguatkuasaan yang lain.
 • Menjalankan pendakwaan ke atas pihak majikan yang melanggar peruntukan undang-undang buruh
 • Mengawal penggajian kanak-kanak, orang muda dan wanita.
 • Mengendalikan persoalan-persoalan dan rayuan daripada para majikan, pekerja, kesatuan sekerja serta masyarakat umum mengenai hal ehwal perburuhan.
 ii) Perkhidmatan Pekerjaan
 • Pendaftaran dan penempatan pencari-pencari kerja.
 • Bimbingan kerjaya dan khidmat nasihat.
 • Mengendalikan urusan berkaitan mobiliti pekerja tempatan.
 • Mengadakan lawatan kemajuan
 • Memproses permohonan bagi Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

SENARAI BORANG PERMOHONAN PERMIT

 1. Bayaran Gaji Lewat Dibawah Seksyen 108(1) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 2. Pendahuluan Gaji Dibawah Seksyen 102(1) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 3. Potongan Daripada Gaji Pekerja Di bawah Seksyen 113(4) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
  1. Bagi Permohonan Potongan skim Insurans
  2. Bagi Permohonan Potongan Yuran Kelab / Reakreasi
  3. Bagi Permohonan Potongan Bayaran Pengurusan Passport Pekerja Asing
  4. Bagi Permohonan Potongan Pembelian Saham Majikan
  5. Bagi Permohonan Potongan Untuk Kemudahan / Perkhidmatan / Letrik / Air
  6. Bagi Permohonan Potongan Bayaran Perubatan
  7. Bagi Permohonan Pinjaman Perumahan/ Kenderaan/Komputer/ Pelajaran/Peribadi dll. yang dikenakan faedah
  8. Bagi Permohonan Potongan Skim Kebajikan / Simpanan / Tabungan / Pencen Pekerja
  9. Bagi Permohonan Potongan Untuk Pembelian Barang Keluaran Majikan
  10. Bagi Permohonan Lain-Lain jenis Potongan
 4. Pengecualian Wanita Kerja Malam Di bawah Seksyen 75 Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 5. Sekatan Kerja Lebih Masa Di bawah Seksyen 104(7) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67) 
 6. Kelonggaran Waktu Kerja Di bawah Seksyen 104(2) Ordinan Buruh Sabah
 7. Mengumpul Cuti Rehat Mingguan Di bawah Seksyen 104b(3) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 8. Menyimpan daftar pekerja dalam cara lain
 9. Menyimpan daftar pekerja di ibu pejabat
 10. Orang Muda Perempuan Bekerja Di Kelab Bukan Milik Keluarga Dibawah Seksyen 72 Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 11. Lesen Untuk Mengambil Bahagian Dalam Hiburan Awam dibawah Seksyen 73D Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)

Ordinan Buruh (Sabah Bab. 67) Pindaan 2005 - Siri 1

1) Had Waktu Bekerja
  Apakah had waktu bekerja bagi seorang pekerja di bawah Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)?
  Seorang pekerja diperuntukan tempoh waktu bekerja tidak melebihi 8 jam sehari. Bagi seorang pekerja syif, tempoh waktu bekerja adalah tidak melebihi 12 jam sehari atau tidak melebihi 56 jam dalam satu minggu dengan purata 48 jam seminggu bagi tiga minggu berturut-turut. 
   
2) Faedah-Faedah Utama
  Apakah faedah-faedah utama yang diperuntukan di bawah Ordinan Buruh (Sabah Bab. 67)?
  Faedah-faedah utama yang diperuntukan ialah :
i)  Hari Rehat:
Seorang pekerja diperuntukan satu hari rehat dalam seminggu. Sekiranya dia dikehendaki bekerja oleh majikannya pada hari rehatnya, dia berhak menerima bayaran gaji atas kadar seperti berikut:
   
 a.Pekerja bergaji harian atau mengikut jam:
• Jika bekerja tidak melebihi 4 jam maka pekerja tersebut layak untuk mendapat bayaran  satu hari gaji.
• Jika bekerja melebihi 4 jam tetapi tidak melebihi 8 jam maka pekerja tersebut layak mendapat bayaran dua hari gaji
   
 b.Pekerja Bergaji Bulan:
• Jika bekerja tidak melebihi 4 jam maka pekerja tersebut layak untuk mendapat bayaran setengah hari gaji.
• Jika bekerja melebihi 4 jam tetapi tidak melebihi 8 jam maka pekerja tersebut layak mendapat bayaran satu hari gaji
 c.Bayaran Cara 'Piece Rate':
Pekerja layak untuk mendapat bayaran 2 kali ganda daripada kadar 'per piece'
 d. Kerja lebih masa Pada hari rehat:Pekerja layak untuk menuntut 2 kali ganda kadar gaji biasa sejam
   
ii)  Cuti Umum yang ditetapkan (Prescribed Holidays) :
  Ordinan tersebut menetapkan empat belas (14) hari cuti bergaji penuh (paid prescribed holidays) yang mana empat (4) daripadanya ditetapkan seperti berikut:
 a.
b.
c.
d.
Hari Kebangsaan;
Hari Keputeraan Yang Dipertuan Agong;
Hari Keputeraan Yang Dipertua Negeri Sabah';
Hari Pekerja 
   
iii) Faedah Bersalin:
  Pekerja wanita layak mendapat cuti bersalin selama 60 hari. Cuti bersalin tersebut boleh diambil samada 30 hari sebelum bersalin atau mengambil keseluruhan 60 hari sekali gus selepas bersalin dengan syarat tidak melebihi 30 hari sebelum bersalin
   
3) Kewajipan Majikan Memberi Pekerjaan
i) Adakah saya berhak menuntut gaji dalam tempoh menunggu bilamana saya tidak diberi sebarang pekerjaan oleh majikan saya sedangkan saya bersedia dan sesuai untuk melakukan pekerjaan ?
  Anda berhak menuntut bayaran bagi tempoh berkenaan sekiranya anda hadir bekerja di tempat kerja anda. Sekyen 10, Ordinan Buruh (Sabah bab. 67) melindungi anda dengan meletakkan tanggungjawap terhadap majikan anda untuk memberikan anda pekerjaan bagi tempoh 6 hari dalam seminggu. Jika majikan anda gagal atau tidak memberi pekerjaan bagi hari-hari berkenaan sedangkan anda bersedia dan sesuai bekerja maka, majikan anda tidak terkecuali daripada kewajipannya membayar gaji biasa anda setiap hari tersebut bilamana pekerjaan tidak di beri kepada anda bukan atas kesalahan anda.
   
ii) Apakah harus saya lakukan sekiranya kemalangan terjadi keatas diri saya semasa saya berada dalam pekerjaan ?
  Selaras dengan Sekyen 12, Akta Pampasan Pekerja, 1952 anda hendaklah memberitahu majikan anda dalam tempoh 7 hari dari tarikh kejadian kemalangan yang mencederakan serta menyebabkan anda kehilangan daya upaya untuk bekerja.
iii) Sebagai seorang majikan apakah harus saya lakukan bilamana sesuatu kemalangan terjadi terhadap seseorang pekerja saya semasa dalam pekerjaan ?
  Menurut peruntukan Akta Pampasan Pekerja 1952, anda adalah dikehendaki menghantar pekerja yang cedera kerana ditimpa kemalangan itu dengan segera untuk mendapatkan rawatan di despensari atau hospital kerajaan yang berdekatan. Selain dari itu, anda juga dikehendaki melaporkan kemalangan tersebut dalam tempoh 10 hari daripada tarikh kemalangan itu berlaku ke Jabatan Tenaga Kerja.
   
4) Notis Penamatan Kerja (Seksyen 11)
i) Berapakah tempoh notis yang dikehendaki bagi menamatkan sesuatu pekerjaan?
  Tempoh notis untuk menamatkan sesuatu pekerjaan adalah bergantung kepada tempoh penggajian:
  (a) 4 minggu untuk penggajian kurang 2 tahun
(b) 6 minggu untuk penggajian 2 tahun atau lebih tetapi kurang daripada 5 tahun
(c) 8 minggu untuk penggajian 5 tahun atau lebih.
   
5) Penggajian Pekerja Bukan Pemastautin (seksyen 118).
i) Apakah tanggungjawab seorang majikan yang ingin menggaji pekerja bukan pemastautin?
  
Seorang majikan adalah dikehendaki memohon untuk mendapat Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin menurut Seksyen 118, Ordinan tersebut jika dia ingin menggaji pekerja bukan pemastautin.
Anda perlu memohon dengan menggunakan Borang Permohonan yang boleh didapati daripada mana-mana Pejabat Imigresen (Urusetia Jawatankuasa Pengendalian Buruh Asing bagi Sabah dan W.P.Labuan) di Sabah dan mengemukakan permohonan anda berserta salinan dokumen-dokumen berikut:
 i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
Kad Pengenalan.
Lesen Perniagaan
Geran Tanah
Dokumen berkaitan dengan aktiviti penggajian.
Penyata gaji.
Cukai pendapatan (untuk permohonan mendapatkan pembantu rumah sahaja).
   
6) Had Umur Bekerja
i) Apakah had umur untuk bekerja yang dibenarkan di bawah perundangan buruh ?
  Seorang majikan adalah dilarang daripada menggaji seorang pekerja kanak-kanak di bawah umur 14 tahun di dalam sektor pembuatan, pembinaan, pengangkutan, perlombongan atau tempat-tempat lain seperti restoran, kedai kopi, bar, hotel atau pejabat selaras dengan Perintah Penggajian Kanak-Kanak,1959, di bawah Ordinan Buruh (Sabah Bab.67).

Majikan di Sabah diingatkan hari ini cuti bergaji

KOTA KINABALU: Para majikan di Sabah diingatkan bahawa hari ini (Jumaat) adalah juga merupakan hari cuti bergaji bagi para pekerja di negeri ini di bawah peruntukan Ordinan Buruh (Sabah Bab 67).
Satu kenyataan dari Jabatan Tenaga Kerja Sabah berkata majikan yang menghendaki pekerja mereka berkerja hari ini perlu dibayar di bawah peruntukan Ordinan buruh itu.
Pekerja mereka berhak mendapat bayaran gaji atas kadar tidak kurang daripada tiga kali ganda kadar gaji biasa mereka.
“Jika mereka bekerja lebih masa, mereka berhak dibayar tidak kurang daripada tiga (3) kali ganda kadar biasa mereka,” katanya.
Kenyataan itu berkata jika mereka tidak dikehendaki bekerja pada hari tersebut, mereka adalah berhak mendapat bayaran gaji atas kadar biasa.
Katanya, kegagalan membayar gaji mengikut peruntukan undang-undang seperti yang ditetapkan adalah satu kesalahan di bawah peruntukan Ordinan Buruh itu dan majikan bolah didakwa dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000.
Pada Malam Khamis, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan 31 Dis (hari ini) sebagai cuti umum sempena kejayaan skuad bola sepak negara menjuarai Piala AFF Suzuki 2010 selepas menumpaskan Indonesia dengan agregat 4-2, menamatkan penantian selama 14 tahun.

Majikan segera lunas gaji tertunggak, kata pengawal keselamatan

 • SEORANG pengawal keselamatan yang bertugas di sebuah sekolah menengah di daerah Kota Marudu menggesa agar majikannya segera melunaskan wang gaji yang tertunggak sejak bulan Januari lagi.
Pengadu berkenaan mendakwa, dia dan tujuh lagi rakan sekerjanya membuat keputusan untuk mendedahkan masalah ini kepada ActionLine kerana majikan mereka Perisai Bernas Sdn. Bhd. enggan bekerjasama dalam soal pembayaran gaji yang menjadi hak utama setiap pekerja di mana agensi sekalipun.
“Apabila saya bertanyakan soal gaji kepada majikan saya, dia dengan kasar menjawab ‘kalau tidak mahu kerja boleh berhenti bila-bila masa’. Majikan seperti ini adalah majikan yang tidak berhati perut kerana kami bekerja untuk menyara kehidupan sendiri serta keluarga.”
“Saya bekerja selama 12 jam sehari dan perlu pula menyediakan wang tambang untuk ke tempat kerja. Jika kerja tidak bergaji, penat lelah saya sia-sia sahaja dan di mana pula saya boleh mendapatkan wang perbelanjaan? Majikan ada menyediakan wang pinjaman untuk pekerja tetapi bukan itu yang kami mahu,” tambahnya.
Oleh itu, pengadu memohon agar jabatan yang berkenaan dapat membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. “Majikan saya bukan sahaja gagal membayar gaji pekerja tetapi juga enggan mengeluarkan surat pelantikan kepada tujuh lagi pekerjanya yang lain,” ujar pengadu sambil menambah yang dia juga mempunyai bukti mengenai aduan tersebut.